Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK'ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

Kalkınma Ajanslarının görevleri kuruluş kanununa göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 • Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 • Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığına bildirmek.
 • Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 • Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 • Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 • Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 • Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 • Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.


KALKINMA AJANSLARI


KODU

AJANSIN ADI

KAPSADIĞI İLLER

TR10

İSTKA - İstanbul Kalkınma Ajansı

İstanbul

TR21

TRAKYAKA - Trakya Kalkınma Ajansı

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

TR22

GMKA - Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Balıkesir, Çanakkale

TR31

İZKA - İzmir Kalkınma Ajansı

İzmir

TR32

GEKA - Güney Ege Kalkınma Ajansı

Aydın, Muğla, Denizli

TR33

ZAFER - Zafer Kalkınma Ajansı

Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak

TR41

BEBKA - Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı

Bursa, Eskişehir, Bilecik

TR42

MARKA - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Yalova

TR51

ANKARAKA - Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara

TR52

MEVKA - Mevlana Kalkınma Ajansı

Konya, Karaman

TR61

BAKA - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Antalya, Burdur, Isparta

TR62

CKA - Çukurova Kalkınma Ajansı

Adana, Mersin

TR63

DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

TR71

AHİKA - Ahiler Kalkınma ajansı

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir

TR72

ORAN - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Kayseri, Sivas, Yozgat

TR81

BAKKA - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Zonguldak, Karabük, Bartın

TR82

KUZKA - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Kastamonu, Çankırı, Sinop

TR83

OKA - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

TR90

DOKA - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane

TRA1

KUDAKA - Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Erzurum, Erzincan, Bayburt

TRA2

SERKA - Serhat Kalkınma Ajansı

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

TRB1

FKA - Fırat Kalkınma Ajansı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

TRB2

DOĞAKA - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Van, Muş, Bitlis, Hakkâri

TRC1

İKA - İpekyolu Kalkınma Ajansı

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

TRC2

KARACADAĞ - Karacadağ Kalkınma Ajansı

Şanlıurfa, Diyarbakır

TRC3

DİKA - Dicle Kalkınma Ajansı

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt