Garanti Belgesi Hizmetleri

Garanti Belgesi nedir? Garanti Belgeli bir ürün tüketicilere ne gibi haklar sağlar? 

İmalatçı - üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarla ilgili olarak en az iki yıl süreyle (veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde,) malın ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir. Garanti Belgesi, malın kaliteli olduğunu gösteren bir belge değildir. Bu belge, yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere, tüketiciye ilgili Kanun ve diğer mevzuattan kaynaklanan haklarını belirten ve onu bu konuda bilgilendiren bir belgedir. Tüketici Garanti belgesine haiz bir ürünü aldığında; ürünün satış sonrası servis organizasyonunun kurulmuş olduğu, ürünün kullanım kılavuzunun hazırlanmış olduğu anlaşılmalı, ürünün arızalanması halinde ise malın teslim tarihinden itibaren asgari 2 yıl boyunca ücretsiz onarım hakkına sahip olduğu anlaşılmalıdır.


SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi; yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.
Üretici veya ithalatçılar, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadırlar.
Yönetmelik eki listede yer almayan veya ek listede yer almasına karşın servis istasyonu gerekmeyen mallar için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenlenmez.


İŞ YERİ DIŞINDAN SATIŞ YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU SIRASINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

İş Yeri Dışından Satış Yetki Belgesi başvurusu sırasında istenen bilgi ve belgeler İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde sayılmış olup aşağıdaki gibidir.

a) Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun iki adet yetki belgesi.
b) Satıcı veya sağlayıcının faaliyet konusunu ve kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi veya esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi.
c) Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri.
ç) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi.
d) Satıcı veya sağlayıcıya ait vergi levhası.
e) Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından onaylı en son tarihli bilanço ve gelir tablosu.
f) Satışa konu edilen mal veya hizmetlerin listesi.
g) Tüketicilerin cayma bildirimini yapabileceği açık adres ve diğer iletişim bilgileri.
ğ) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri.